Súkromné centrum špeciálno pedagogického poradenstva

Profil

Sme neštátne odborné pracovisko,

rozhodnutím Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR, od roku 2009 zaradené do siete škôl a školských zariadení.

Nápady a inšpirácie

Materiály pre predškolákov

www.welcome-idea.eu – Aplikácia ponúka rodičom aktivity na rozvoj všetkých šesť vývinových oblastí dieťaťa. Rodič tak v tomto mimoriadnom období môže individuálne zmapovať dieťa vo veku 3-6 rokov a zistiť, do akej miery dieťa napĺňa požiadavky daného veku vo všetkých vývinových 6 oblastiach. A na základe vyhodnotenia získa sadu odporúčaných aktivít, ktoré dieťa potrebuje posilniť. Výsledky môžu rodičia konzultovať mailom počas mimoriadnej situácie súvisiacej s COVID-19 so špeciálnym pedagógom prostredníctvom mailovej schránky hankova@poradnapiestany.sk

https://nasedeticky.sk/predskolaci/ciary/5180/grafomotorika-39/

https://www.dobre-napady.sk/pre-deti/pracovne-listy-pre-predskolakov

https://sk.pinterest.com/omalovanky/pracovn%C3%A9-listy-pre-pred%C5%A1kol%C3%A1kov/

Materiály pre žiakov ZŠ

https://www.vcielka.online/https://www.fenomenysveta.sk/

https://www.wocabee.app/

https://svetlopodperinou.sk/

https://www.akademiaalexandra.sk/2020/03/volny-pristup-do-aa-skoly/

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/NT-30435__betekinto.pdf

http://www.supermatematika.wbl.sk

https://www.gymmoldava.sk/ICV/SJL/indexICV.php?show=pravopis

Materiály pre rodičov

Ak máte obavu, či dobre vysvetlíte deťom, čo sa momentálen deje, pustite im naše video. Peťko a Lukáško sa snažia deťom povedať, čo je to COVID-19 a čo treba robiť. 🏻🏼 Vo videu náš kamarát hovorí aj o tom, že rúško nechráni pred vírusom, medicínsky je to správe a video sme robili v čase, keď sme nemali taký vážny stav. Dnes je však dôležité práve to, aby sme rúško mali všetci, len tak bude mať význam táto ochrana. Pretože rúško chráni pred tým, aby sme my neroznášali ochorenie. Rovnako sme spravili nové video, ktoré tiež nájdete na našich sieťach.
Národný ústav detských chorôb si uvedomuje dôležitosť správneho informovania o novom type korona vírusu COVID-19. Preto sa náš tím odborníkov rozhodol pripraviť presne cielenú kampaň pre detského pacienta a aj pre rodičov. Ide síce o pomerne jednoduché a všeobecne známe rady, ale doteraz sa nikto nezamyslel, že deti potrebujú tieto informácie spracovať im vlastnou formou. „Naša terapeutická komunikácia, ktorú už rok presadzujeme v našej nemocnici prináša prvé úspechy, preto sme sa rozhodli pomerne rýchlo a rovnaký princíp zvolili aj v súčasnej situácií. Nechceme robiť paniku, chceme ale ešte viac pomôcť najmä deťom, ktoré potrebujú určite iný prístup v komunikácií,“ vysvetlil rozhodnutie pripraviť túto kampaň generálny riaditeľ doc. MUDr. Ladislav Kužela CSc., – https://www.facebook.com/nudch.eu/videos/247648692927258/

AKO HOVORIŤ S DEŤMI O KORONAVÍRUSE?
Naša pani prednostka najväčšej Detskej kliniky na Slovensku prof. MUDr. Ľudmila Podracká vám vo videu vysvetlí, ako deťom vhodne povedať o víruse COVID-19.
„Správna komunikácia je absolútne nespochybniteľná cesta, ktorú sme povinní dodržiavať. Naša práca nie je len o medicínskych postupoch, rodičia nám veria a rovnako aj naši pacienti, preto vhodná forma informovania v konečnom dôsledku pomáha aj nám zdravotníkom. Správne edukovaná verejnosť je presne to, čo v tejto situácií pomôže, aby sa nešírila panika, ale zase, aby sa nerobili zbytočné chyby v procese boja proti tomuto vírusu.“ Hovorí pani prednostka.

 • zvoľte vhodný jazyk a tón
 • hovorte pokojne
 • používajte len overené zdroje

Národný ústav detských nevynaložil na kampaň žiadne finančné prostriedky. Všetky materiály, ako aj videá si robíme vo vlastnej réžií, ich šíreniu však môžete pomôcť práve vy, preto budeme vďační, ak nám s nimi pomôžete. – https://www.facebook.com/nudch.eu/videos/810507782765906/

VIETE SI UMYŤ RUKY?
Posledné dni snáď od všadiaľ počúvame, že si treba umývať ruky. Je to totiž úplne základné preventívne opatrenie. Vedia si však vaše deti správne umyť ruky? 🤲
Rozhodli sme sa opäť využiť to, čo u nás perfektne funguje už rok, správne a cielene terapeuticky komunikovať smerom k deťom. Formou, ktorá im je blízka. Preto sa náš tím odborníkov rozhodol pripraviť presne cielenú kampaň pre detského pacienta a aj pre rodičov. Ide síce o pomerne jednoduché a všeobecne známe rady, ale doteraz sa nikto nezamyslel, že deti potrebujú tieto informácie spracovať im vlastnou formou. Každý deň máme pripravené jedno edukačné video a rovnako aj mnoho iných materiálov, ktoré sú pripravené tak, aby im rozumeli najmä deti. Nášho neurochirga MUDr. Roba Chrenka PhD., dobre poznáte z rôznych jedinečných operácií, dnes sa vám ale predstaví v inej forme a skvelého Lukáška Gažika naučí správne si umyť ruky. Pomôcť môžete aj vy a to ak budete zdieľať naše videá a rovnako dáte o našej stránke vedieť aj vašim kamarátom. – https://www.facebook.com/nudch.eu/videos/599576137572982/

Materiály pre žiakov so ŠVVP

Bezplatné sprístupnenie špeciálnych vzdelávacích hier pre deti so ŠVVP a/alebo mentálnym postihnutím
Mnohé spoločnosti sa  v týchto náročných dňoch  snažia vychádzať v ústrety rodičom, ktorí musia vzdelávať svoje deti doma, keďže sú školy, škôlky, centrá, aj iné zariadenia zatvorené.  Spoločnosť Pinf s.r.o. nás informovala o sprístupnení vzdelávacích hier pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Hry sú sprístupnené v plnej verzii pre všetkých počas epidémie koronavírusu.

https://www.hravelisty.sk/pracovne-listy/

Logopédia

http://www.zsibrezolupy.biznisweb.sk/logopedicke-cvicenia/

Logopedické listy C, S, Z

Logopedický list H

Logopedické listy K, G

Logopedický list CH

Logopedický list J

Logopedické listy T, D, N

Logopedické listy V, F

Logopedický list R

Logopedický list Š

Logopedický list X

Logopedický list Ž

Psychické zvládanie záťažovej situácie

Služby ponúkame zdarma:

 • Rodičom a ich deťom
 • Materským školám
 • Špeciálnym materským školám
 • Základným školám
 • Špeciálnym základným školám
 • Detským domovom
 • Domovom sociálnych služieb

SCŠPP Piešťany je od roku 2009 zaradené do siete škôl a školských zariadení a ako také poskytuje služby vyše 700 detským klientom, ich rodičom a učiteľom.

Poskytujeme odbornú pomoc v oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky a logopédie deťom s mentálnym, telesným, sluchovým, zrakovým postihnutím, deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou, alebo iným postihnutím, zdravotným znevýhodnením, alebo podozrením na uvedené postihnutia a znevýhodnenia. Našou prioritou nie je iba pomoc dieťaťu s aktuálnym problémom, ale taktiež realizácia preventívnych, osvetových a rozvojových programov.

Zabezpečujeme starostlivosť aj pre deti s vývinovými poruchami učenia a správania. Štatisticky je našim potenciálnym klientom každé tretie, až štvrté dieťa a jeho rodič. Našou úlohou je spolupracovať s rodičmi detí a školami tak, aby sme zabezpečili ich optimálny vývin. Naša pôsobnosť nie je územne ohraničená, a preto sa venujeme aj klientom a školám v celom okrese Piešťany a taktiež mimo neho.

Venujeme sa deťom vo vekovej kategórii od 0-15 rokov.

Komplexný servis týkajúci sa problematiky detského vývinu:

 • diagnostika
 • reedukácie
 • stimulačné a rozvojové cvičenia
 • poradenstvo
 • terapie
 • vypracovávanie potrebnej dokumentácie

Ponuka centra

 • Psychologická starostlivosť

  • Psychologická diagnostika a rediagnostika (porúch učenia a vzdelávacích ťažkostí, intelektových schopností a osobnosti dieťaťa, úrovne jednotlivých dielčích schopností odrážajúcich pripravenosť dieťaťa na školskú dochádzku, odhalenie zaostávajúcich psychických funkcií u zdravotne znevýhodnených detí)
  • Odborné poradenstvo rodičom a pedagógom
  • Odborná a metodická činnosť v procese integrácie žiakov v MŠ a ZŠ
  • Pomoc pri tvorbe individuálnych vzdelávacích programov
  • Pomoc pri riešení problémov s motiváciou, strachom zo školy, z neúspechu, …
 • Špeciálno-pedagogická starostlivosť

  • Špeciálno-pedagogická diagnostika a rediagnostika
  • Reedukačné a stimulačné cvičenia a programy
  • Metodická odborná pomoc pri tvorbe individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so ŠVVP
  • Konzultačná a poradenská činnosť s učiteľmi, rodičmi, výchovnými pracovníkmi
 • Logopedická starostlivosť

  • Logopedickú diagnostiku narušenej komunikačnej starostlivosti
  • Individuálnu a skupinovú logopedickú starostlivosť
  • Preventívno-rozvojový program zameraný na rozvoj kognitívnych schopností s dôrazom na rozvoj reči pre deti predškolského veku (program prebieha skupinovou formou priamo v materských školách)
 • Rozvojové programy pre MŠ a ZŠ

  Rozvoj kognitívnych schopností s dôrazom na rozvoj reči
  Predmetom programu je poskytovať pravidelnú logopedickú starostlivosť deťom predškolského veku, skupinovou formou jedenkrát za dva týždne priamo v prostredí MŠ.

  Predchádzame poruchám učenia
  Predmetom programu je systematický rozvoj jednotlivých dielčích psychických funkcií detí predškolského veku, jednak na zvyšovanie školskej spôsobilosti predškolákov, ale aj ako prevencia pred rozvinutím porúch učenia

Kontakt

podoba

Mgr. Ferdinand Podoba

riaditeľ / psychológ

osobných údajov

grausova

Mgr. Sláva Grausová

psychológ

paucekova

Mgr. Jana Paučeková

psychológ

vass

Mgr. Gabriela Vass

psychológ

none

PhDr. Daniela Hanková

špeciálny pedagóg

vrablova

Mgr. Natália Vráblová

logopéd

sabova

Mgr. Janka Sabová

logopéd

kvakova

Mgr. Jana Kvaková

logopéd

hrdinova

Mgr. Nina Hrdinová PhD.

psychológ

zahradnikova

Mgr. Michaela Záhradníková

psychológ

Vidová

Mgr. Marianna Vidová

špeciálny pedagóg